top of page
IMG_0341_edited.jpg

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en The Football Shirt Club LTD. The Football Shirt Club LTD neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website.

Dit privacybeleid moet naast en in aanvulling op onze Algemene voorwaarden worden gelezen.

Lees dit privacybeleid aandachtig door.

Definities en interpretaties

1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Gegevens

gezamenlijk alle informatie die u via de Website aan The Football Shirt Club LTD verstrekt. Deze definitie bevat, waar van toepassing, de definities die worden gegeven in de gegevensbeschermingswetten;

Koekjes

een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde onderdelen van de Website bezoekt en/of wanneer u van bepaalde functies van de Website gebruik maakt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, zijn uiteengezet in de onderstaande clausule  (Cookies);

Wetgeving inzake gegevensbescherming

alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Richtlijn 96/46/EG (gegevensbeschermingsrichtlijn) of de AVG, en alle nationale uitvoeringswetten, -voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de AVG geldig is effectief in het VK;

AVG

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

De voetbalshirtclub,

wij of wij

The Football Shirt Club of 6 Marsh Road,   Shabbington, HP19 9HF;

Britse en EU-cookiewetgeving

de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

Gebruiker of jij

elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet (i) in dienst is van The Football Shirt Club LTD en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) is ingehuurd als adviseur of anderszins diensten verleent aan The Football Shirt Club en toegang heeft tot de website in verband met de levering van dergelijke diensten; en

Website

de website die u momenteel gebruikt, TheFootballShirtClub.com en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;

een verwijzing naar een persoon omvat firma's, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en samenwerkingsverbanden;

onder "inclusief" wordt verstaan "inclusief maar niet beperkt tot";

verwijzing naar enige wettelijke bepaling omvat ook elke aanpassing of wijziging ervan;

de kopjes en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Reikwijdte van dit privacybeleid

3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van The Football Shirt Club en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het strekt zich niet uit tot websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links die we mogelijk naar sociale media-websites aanbieden.

4. Voor doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is The Football Shirt Club de "gegevensbeheerder". Dit betekent dat The Football Shirt Club bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde data

5. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

naam;

geboortedatum;

geslacht;

contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;

IP-adres (automatisch verzameld);

Adres ;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

6. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

gegevens worden door u aan ons verstrekt  ; en

gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

 7. The Football Shirt Club zal uw Gegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld:

wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier;

wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;

wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet verplicht bent om erop te reageren);

wanneer u meedoet aan een prijsvraag of actie via een socialmediakanaal;

wanneer u betalingen aan ons doet, via deze website of anderszins;

wanneer u ervoor kiest om marketingcommunicatie van ons te ontvangen;

wanneer u gebruik maakt van onze diensten;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die automatisch worden verzameld

8. Voor zover u de website bezoekt, verzamelen wij uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

we verzamelen automatisch wat informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan te brengen in de inhoud en navigatie van de website, en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee omgaat.

we verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze op de website gebruiken, zie het gedeelte hieronder, getiteld "Cookies".

Ons gebruik van gegevens

9. Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen met name door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

interne administratie;

verbetering van onze producten/diensten;

contact opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden, mogelijk via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

10. We kunnen uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden gebruiken als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder).

11. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de wettelijke basis voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

Met wie we gegevens delen

12. We kunnen uw gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen:

externe betalingsproviders die betalingen via de website verwerken - Om betalingen te kunnen verifiëren;

relevante autoriteiten - Om het gebruik van betalingsdiensten van derden op deze website mogelijk te maken;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

13. Wij zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw Gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld:

toegang tot uw account wordt gecontroleerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u.

wij bewaren uw Gegevens op beveiligde servers.

14. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om elk vermoeden van een datalek op te lossen. Als u misbruik of verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: TheFootballShirtClub@gmail.com.

15. Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, gaat u naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Dataretentie

16. Tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.

17. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

Jou rechten

18. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:

Recht op toegang - het recht om (i) op elk moment kopieën te vragen van de informatie die we over u hebben, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang verlenen tot de informatie die we over u hebben, brengen we u hiervoor geen kosten in rekening, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Waar het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

Recht op correctie - het recht om uw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op wissen - het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens uit onze systemen wissen of verwijderen.

Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken - het recht om ons het gebruik van uw gegevens te "blokkeren" of de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.

Recht van bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.

19. Om vragen te stellen, een van uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres:_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_TheFootballShirtClub@gmail.com.

20. Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het VK is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website op https://ico.org.uk/.

21. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren.

Overschrijvingen buiten de Europese Economische Ruimte

22. Gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt.  We delen ook informatie met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige buiten de EER zijn gevestigd.

23. We zullen gegevens alleen buiten de EER overdragen als deze in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijv. door middel van een overeenkomst voor gegevensoverdracht, waarin de huidige modelcontractbepalingen zijn opgenomen die zijn aangenomen door de Europese Commissie, of door u aan te melden bij het EU-VS-privacyschildraamwerk, in het geval dat de organisatie die de gegevens ontvangt in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd.

24. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, hebben we passende waarborgen en procedures ingevoerd met de derde partijen waarmee we uw gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens door die derden worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbeschermingswetten.

Links naar andere websites

25. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Veranderingen van eigendom en controle van het bedrijf

26. The Football Shirt Club kan van tijd tot tijd ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over het geheel of een deel van The Football Shirt Club met zich meebrengen. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zullen, waar relevant voor een deel van ons bedrijf dat aldus wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons is geleverd.

27. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

28. In bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Koekjes

29. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. The Football Shirt Club gebruikt cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren en om ons productaanbod te verbeteren. The Football Shirt Club heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

30. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

31. Voordat de website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin uw toestemming wordt gevraagd om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u  The Football Shirt Club in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de website niet volledig of zoals bedoeld werken.

32. Deze Website kan de volgende Cookies plaatsen:

Type cookie

Doel

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-factureringsdiensten.

Analytische/prestatiecookies

Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

33. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het Cookieschema.

34. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.

35. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot personalisatie-instellingen.

36. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u twijfelt over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

37. Voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar aboutcookies.org. U vindt er ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.

Algemeen

38. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.

39. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid wordt hierdoor niet aangetast.

40. Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel beschouwd als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

41. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

42. The Football Shirt Club behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, indien wij dit nodig achten of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.  


U kunt contact opnemen met The Football Shirt Club via e-mail op TheFootballShirtClub.com

25 februari 2021


Koekjes

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als u denkt dat we een cookie hebben gemist of als er een discrepantie is, laat het ons dan weten.

Strikt noodzakelijk

We gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies

Analytische cookies

Om het bedrijf in staat te stellen de meest bezochte gebieden van de website te identificeren.

Store Policies: Store Policies
bottom of page