top of page
IMG_5455_edited.jpg

algemene voorwaarden

Lees al deze voorwaarden.
Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een wettelijk afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waarmee u niet tevreden bent._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
Sollicitatie
De voetbal Shirt Club LTD van 6 Marsh Road, Shabbington, Aylesbury, HP18 9HF met e-mailadres info@thefootballshirtclub.com;  (de leverancier of ons of wij).
2.    Dit zijn de voorwaarden waarop we alle goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.  Door een van de Services te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.  U kunt de Goederen alleen van de Website kopen als u in aanmerking komt om een contract aan te gaan en ten minste 18 jaar oud bent.
Interpretatie
3.    Consument betekent een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
4.    Contract betekent de wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;
5.    Leveringslocatie betekent het terrein van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Order;
6.    Duurzaam medium betekent papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden gericht, stelt de ontvanger in staat de informatie op te slaan in een toegankelijke manier voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7.    Goederen betekent de goederen die op de website worden geadverteerd en die wij u leveren met het aantal en de beschrijving zoals vermeld in de bestelling;
8.    Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen bij de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces dat op de Website is uiteengezet;
9.    Privacybeleid betekent de voorwaarden die uiteenzetten hoe we omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die we van u ontvangen via de Website;
10. Website betekent onze website TheFootballShirtClub.com waarop de Goederen worden geadverteerd.
Goederen
11. De beschrijving van de Goederen is zoals vermeld op de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine verschillen zijn in de maat en kleur van de geleverde Goederen.
12. In het geval van goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificaties die u verstrekt nauwkeurig zijn.
13. Alle goederen die op de website verschijnen, zijn onderhevig aan beschikbaarheid.
14. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen.
Persoonlijke informatie
15. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het privacybeleid.
16. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooruitbetaalde post en u stemt hier uitdrukkelijk mee in.
Verkoopgrondslag
17. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een bestelling op de website is geplaatst, kunnen we deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel we zullen proberen u de reden onverwijld mee te delen.
18. Het bestelproces is uiteengezet op de website. Bij elke stap kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u de bestelling plaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.
19. Er wordt alleen een contract gesloten voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt ter bevestiging van de bestelling (orderbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging volledig en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste bestelling. Door een Bestelling te plaatsen, stemt u ermee in dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie erin (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van alle Goederen die onder het Contract zijn geleverd.
20. Elke offerte is geldig voor een periode van maximaal 14 dagen vanaf de datum, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.
21. Geen wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, Vergoedingen of anderszins, kan worden gemaakt nadat het is aangegaan, tenzij de wijziging schriftelijk is overeengekomen door de Klant en de Leverancier.
22. Het is onze bedoeling dat deze Algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op een overeenkomst die door u als consument is aangegaan. Als dit niet het geval is, moet u ons dat laten weten, zodat we u een ander contract kunnen aanbieden met voorwaarden die beter bij u passen en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als bedrijf.
Prijs en betaling
23. De prijs van de Goederen en eventuele extra leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website staat vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die we schriftelijk overeenkomen.
24. De prijzen en tarieven zijn inclusief btw tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de bestelling.
25. U moet betalen door uw creditcard- of debetkaartgegevens bij uw Bestelling in te dienen en we kunnen de betaling onmiddellijk of anders voor levering van de Goederen innen.
Levering
26. Wij leveren de Goederen op de Afleverlocatie op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan .
27. In elk geval, ongeacht gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, kunt u, als wij de Goederen niet op tijd leveren, (naast alle andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen als:
a.   we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of als u vóór het sluiten van het Contract tegen ons zei dat op tijd leveren was essentieel; of
b.   nadat wij niet op tijd hebben geleverd, u een latere termijn heeft opgegeven die past bij de omstandigheden en wij niet binnen die termijn hebben geleverd.
28. Als u het contract tot een einde brengt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die in het kader van het contract zijn gedaan, onmiddellijk terugbetalen.
29. Als u het recht had om het Contract aan een einde te behandelen, maar dit niet doet, wordt u niet verhinderd om de Bestelling voor Goederen te annuleren of Goederen die zijn geleverd af te wijzen. Als u dit doet, zullen wij (bovendien naar andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen terugbetalen. Als de Goederen zijn afgeleverd, moet u deze aan ons retourneren of ons deze bij u laten ophalen en zullen wij de kosten hiervan betalen.
30. Als goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als deling van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de bestelling voor sommige van die goederen niet annuleren of weigeren zonder ook het annuleren of weigeren van de bestelling voor de rest.
31. We leveren over het algemeen niet aan adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Als we echter een bestelling accepteren voor levering buiten dat gebied, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, aangezien wij deze niet betalen.
32. U stemt ermee in dat wij de Goederen in gedeelten mogen leveren als wij een tekort aan voorraad hebben of om een andere oprechte en eerlijke reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.
33. Als u of uw gevolmachtigde er buiten onze schuld niet in slaagt om de Goederen op de Afleverlocatie in ontvangst te nemen, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herbezorging in rekening brengen.
34. De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen door de Klant. U dient, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen te onderzoeken voordat u ze accepteert.
Risico en titel
35. Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen aan u worden geleverd.
36. U bent pas eigenaar van de Goederen als wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of er een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen we ervoor kiezen om, door middel van een kennisgeving, elke levering te annuleren en elk gebruiksrecht op de Goederen die nog steeds uw eigendom zijn te beëindigen, in welk geval u ze moet retourneren of ons moet toestaan ze op te halen.
Herroeping, retournering en annulering
37. U kunt de Bestelling intrekken door het ons te vertellen voordat het Contract wordt gesloten, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden op te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.
38. Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) met de onderstaande annuleringsrechten (Annuleringsrechten). Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen (met geen andere) in de volgende omstandigheden:
a.   goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
b.   goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
39. Ook zijn de Annuleringsrechten voor een Contract niet meer beschikbaar in de volgende omstandigheden:
a.   in het geval van een verkoopovereenkomst, als de goederen na levering onafscheidelijk (volgens hun aard) vermengd raken met andere artikelen.
Recht om te annuleren
40. Behoudens hetgeen in deze voorwaarden is vermeld, kunt u deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren.
41. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij, anders dan de door u aangewezen vervoerder, de laatste Goederen fysiek in bezit krijgt. In een contract voor de levering van goederen in de loop van de tijd (dwz abonnementen), is het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering.
42. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit Contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring waarin u uw beslissing uiteenzet (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U moet in ieder geval duidelijk kunnen aantonen wanneer de opzegging heeft plaatsgevonden, dus u kunt ervoor kiezen om het modelformulier voor herroeping te gebruiken.
43. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de klant om het contract te annuleren ook elektronisch invullen en indienen op onze website TheFootballShirtClub.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) sturen.
44. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van opzegging in de opzegtermijn
45. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij u, als u dit Contract annuleert, alle betalingen terugbetalen die u van u heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste type van door ons aangeboden standaard levering).
Aftrek voor geleverde Goederen
46. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde Goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (d.w.z. behandeling van de Goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen). (bijv. het gaat verder dan het soort handelingen dat redelijkerwijs in een winkel is toegestaan). U bent namelijk aansprakelijk voor dat verlies en als die aftrek niet plaatsvindt, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.
Tijdstip van terugbetaling
47. Als we niet hebben aangeboden om de Goederen op te halen, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging doen, en niet later dan:
a.   14 dagen na de dag waarop we de geleverde Goederen van u hebben ontvangen, of
b.   (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de Goederen heeft teruggestuurd.
48. Als we hebben aangeboden om de goederen op te halen of als er geen goederen zijn geleverd, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te annuleren.
49. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.
Goederen retourneren
50. Als u goederen hebt ontvangen in verband met het contract dat u hebt geannuleerd, moet u de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit Contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten voor het terugzenden van de Goederen zult moeten dragen.
51. In het kader van deze annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:
a.   overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, met het exclusieve gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst;
b.   verkoopovereenkomst betekent een overeenkomst waarbij een handelaar het eigendom van goederen overdraagt of ermee instemt het eigendom van goederen over te dragen aan een consument en de consument de prijs betaalt of ermee instemt de prijs te betalen, met inbegrip van elk contract dat zowel goederen als diensten omvat als zijn object.
Overeenstemming
52. We hebben een wettelijke plicht om de Goederen te leveren in overeenstemming met het Contract, en zullen niet hebben voldaan als het niet aan de volgende verplichting voldoet.
53. Bij levering zullen de Goederen:
a.   van voldoende kwaliteit zijn;
b.   redelijkerwijs geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract werd gesloten, aan ons kenbaar hebt gemaakt (tenzij u niet echt vertrouwt, of het onredelijk voor u is om vertrouwen, op onze vaardigheid en oordeel) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt gesteld of in het contract wordt uiteengezet; en
c.   voldoen aan hun beschrijving.
54. Het is geen falen om te voldoen als het falen zijn oorsprong vindt in uw materialen.
Opvolgers en onze onderaannemers
55. Elke partij kan het voordeel van dit Contract overdragen aan iemand anders en blijft aansprakelijk jegens de andere partij voor zijn verplichtingen onder het Contract. De Leverancier is aansprakelijk voor de handelingen van eventuele onderaannemers die hij kiest om te helpen bij het uitvoeren van zijn taken.
Omstandigheden buiten de controle van een van beide partijen
56. In het geval van falen door een partij vanwege iets buiten haar redelijke controle:
a.   de partij zal de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen; en
b.   de verplichtingen van de partij zullen worden opgeschort voor zover redelijk is, op voorwaarde dat die partij redelijk zal handelen, en de partij zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet zou kunnen vermijden, maar dit zal niet zijn van invloed op de bovenstaande rechten van de Klant met betrekking tot levering en elk recht op annulering hieronder.
Privacy
57. Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
58. Deze Algemene voorwaarden moeten naast worden gelezen en zijn een aanvulling op ons beleid, inclusief ons privacybeleid () en cookiesbeleid ().
59. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:
a.   'Gegevensbeschermingswetten' betekent elke toepasselijke wet met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot Richtlijn 95/46/EG (Richtlijn Gegevensbescherming) of de AVG.
b.   'GDPR' betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
c.   'Verwerkingsverantwoordelijke', 'Persoonlijke gegevens' en 'Verwerking' hebben dezelfde betekenis als in de AVG.
60. Wij zijn een gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die we verwerken bij het leveren van goederen aan u.
61. Wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt zodat wij u Goederen kunnen leveren, en wij die Persoonsgegevens verwerken tijdens het leveren van de Goederen aan u, zullen wij voldoen aan onze verplichtingen opgelegd door de Gegevensbeschermingswetten:
a.   vóór of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld;
b.   we zullen alleen persoonlijke gegevens verwerken voor de geïdentificeerde doeleinden;
c.   wij respecteren uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens; en
d.   wij zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig zijn.
62. Voor vragen of klachten over gegevensprivacy kunt u een e-mail sturen naar: info@thefootballshirtclub.com
Exclusief aansprakelijkheid
63. De Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) enige frauduleuze handeling of omissie; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Onder voorbehoud hiervan is de leverancier niet aansprakelijk voor (i) verlies dat redelijkerwijs niet voorzienbaar was voor beide partijen op het moment dat het contract werd gesloten, of (ii) verlies (bijv. winstderving) voor het bedrijf, de handel, het ambacht van de klant. of beroep dat een consument niet zou lijden - omdat de leverancier van mening is dat de klant de goederen niet geheel of hoofdzakelijk koopt voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep.
Toepasselijk recht, jurisdictie en klachten
64. Het contract (inclusief alle niet-contractuele zaken) wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.
65. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.
66. We proberen elk geschil te vermijden, daarom behandelen we klachten op de volgende manier: Als er een geschil optreedt, moeten klanten contact met ons opnemen om een oplossing te vinden, we zullen ernaar streven zo snel mogelijk te reageren.

67. Houd er bij het kopen van een 'Abonnement' met betrekking tot een 'Mystery Box' of een ander product rekening mee dat uw abonnement minimaal 2 maanden geldig moet blijven voordat u het opzegt.

T&C: Store Policies
bottom of page